Фирст ООД

тел. 042/257137; e-mail: office@first-bg.com


Проекти и собствени разработки:


2012-2014:

Разработка на иновативни продукти, процеси и услуги, (в т.ч. и програмно осигуряване) за изграждане на уеб базирани системи в енергетиката и индустрията

Проект по ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”
2011-2012:

Технологична модернизация на ”ФИРСТ” ООД чрез въвеждане на ново технологично компютърно оборудване, специализирани програмни системи и тестово оборудване

Проект по ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"
2011:

Система за контрол на разполагаемостта на електрическите централи на ЦДУ на ЕСО

Системата включва:
- събиране на информация от различни информационни източници и системи в ЦДУ и електрическите централи(ЕЦ);
- доуточняване и допълване на събраната информация;
- разнообразни изчислителни процедури в зависимост от параметрите по договорите с ЕЦ;
- справки за задълженията на ЕСО към ЕЦ за разполагаемост и други услуги, както и за неустойки, при отклонения в изпълнението на договорите.

2009-2010:

Изграждане на модел и прототип на централизирано хранилище на измервателна информация (SOURCE)

Проектът е одобрен и субсидиран от Националния иновационен фонд
Характеристики на системата:
- получава, управлява и съхранява информация за измервания от различни източници;
- обединява (агрегира) измерванията по обекти и времеви интервали;
- експортира информация от измерванията с цел захранване на други системи, които имат нужда от такава информация за изпълнение на техните функционалности;
- предлага цялостно решение, базирано на единна технология, разработена върху платформата на .NET и МS SQL Server;
- осигурява непрекъснат режим на работа (24x7) и групов достъп до информацията;
- поддържа подсистема за достъп чрез имена и пароли на няколко нива с използване на смарт карти;
- осигурява възможност за разширение за добавяне на нови функционалности;

2009: SPACS

Програмна система за натрупване, обработка и отчетни форми на графици за търговия с електрическа енергия от страна на търговския участник на пазара на електрическа енергия

Разработенa на базата на системата SPACS, инсталирана в ТЕЦ "Марица 3" Димитровград, 2009г

2009: PIRA 1.0

Програмна библиотека – прототип за отдалечен достъп до информация за товаровите профили на пазарните участници

Проектът е разработен на базата на системата PIRA 1.0 и внедрен в ЦДУ на ЕСО ЕАД в края на август 2009г

2008:

Централна софтуерна система с информация за измервана електрическа енергия от пазарните участници за системния оператор

Програмна система с база данни, която натрупва в централно хранилище информация за измервана електроенергия (ЦХИИ), като събира и стандартизира информация от различни информационни източници – Електропреносна компания, ЕРД, системи на ЕСО и др.

2006-2008:

Изграждане на модел, прототип и програмно осигуряване на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни в енергетиката и индустрията

Проектът е субсидиран от Националния иновационен фонд
2005-2006:

Проучване на възможностите за изграждане на мобилни системи за идентификация и събиране и отчитане на данни

Проектът е субсидиран от Националния иновационен фонд
2003:

Изграждане и настройка на компютърни мрежи в “Електроразпределение- Стара Загора” ЕАД – гр.Стара Загора, “Мини Марица изток” ЕАД

2002-2004: Система за отчитане показанията на електромери с помощта на преносими терминали (СОПЕПТ) в "Електроразпределение Стара Загора" ЕАД

Характеристики на системата:
- генериране на баркодове и печат на баркод етикети;
- зареждане на подготвените за един обход данни в преносим терминал;
- отчитане на показания, първична проверка и регистрация на неизправности;
- връщане на събраните за един обход данни от преносим терминал в ЦИС.